Uchwały Rady Rodziców

Uchwały są podejmowane w następujących kwestiach:

 • ukonstytuowania się Rady Rodziców
 • zmian w składzie Rady Rodziców w czasie trwania jej kadencji
 • zmiany w składzie Zarządu
 • opinii, których wydawanie należy do jej kompetencji
 • upoważnienia Przewodniczącego i jego Zastępcy do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców
 • ustalania wysokości comiesięcznych składek ponoszonych przez rodziców na działalność statutową szkoły i kryteriów oraz warunków udzielania zwolnień ze wspomnianych składek
 • pozostałych związanych z działalnością statutową szkoły.

 

 

 

Uchwała nr 3/2013

Rady Rodziców Gimnazjum i XXI Liceum Ogólnokształcącego

im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

w sprawie ustalenia warunków udzielania zwolnień ze składek na Radę Rodziców

z dnia 22 czerwca 2013r.

 

Rada Rodziców w duchu solidarności i współodpowiedzialności za dobro materialne Gimnazjum i XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki oraz w trosce o równoprawne korzystanie przez wszystkich uczniów ze środków stanowiących fundusz wsparcia szkoły określić zasady wnoszenia przez rodziców dobrowolnych składek lub ewentualnego uzyskania zwolnienia z ich uiszczania oraz w oparciu o § 22 pkt 2 i § 26 pkt 1 Regulaminu Rady Rodziców postanawia:

 1. Ustalić okres wnoszenia składek za czas trwania nauki na 10 miesięcy dla uczniów wszystkich klas z wyjątkiem klas trzecich liceum, dla których okres ten wynosi 8 miesięcy.
 2. Ustalić wysokość składki w zależności od ilości dzieci uczących się w tutejszym zespole szkół (liceum i gimnazjum):

a)        jedno dziecko – 100% stawki podstawowej,

b)        dwoje dzieci – 75% stawki podstawowej za każde dziecko,

c)        troje dzieci – 50%  stawki podstawowej za każde dziecko,

d)        czworo dzieci i więcej – 25 % stawki podstawowej na każde dziecko.

 1. Zwolnienie ze składek przysługuje rodzicom uczniów znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zależności od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny

a)     przy dochodzie powyżej 650zł (netto) zniżka przysługuje tylko w szczególnych przypadkach losowych, od daty wystąpienia tego zdarzenia,

b)     przy dochodzie od 400-550zł (netto) zniżka do 40 złotych

c)     przy dochodzie poniżej 400zł (netto) zwolnienie z opłaty w pełnej wysokości..

 1. Wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe ze składek na Radę Rodziców zainteresowany składa w terminie do 15 grudnia na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Jeżeli niedotrzymanie terminu nastąpiło z powodu wyjątkowych okoliczności, Rada Rodziców może rozpatrzyć wniosek złożony po tym terminie, nie później niż do 31 maja.
 2. W razie zatajenia dochodów, złożenia oświadczenia dotyczącego sytuacji rodzinnej lub materialnej ucznia niezgodnego z prawdą lub innego wprowadzenia w błąd Rady Rodziców co do okoliczności mających wpływ na zwolnienie ze składek, Rada Rodziców może zwolnienie cofnąć.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

                                                                                              Rada Rodziców

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.